5-48 14-16 Indriya Saṃyutta | Samyutta

XIV. Diligence

(Removal of Lust Version)

137 (1)–146 (10) The Tathāgata, Etc.

XV. Strenuous Deeds

(Removal of Lust Version)

147 (1)–158 (12) Strenuous, Etc.

XVI. Searches

(Removal of Lust Version)

159 (1)–168 (10) Searches, Etc.